מהם תנאי הסף למשיכת כספים מקופת גמל לפי תיקון 190

מלאו לכם 60 ויש בבעלותכם כספים המוחזקים בחשבון העובר ושב בבנק שלכם, בפיקדונות, תוכניות חיסכון, פק"מ או תיקי השקעות בבנק? הגיע הזמן שתכירו את תיקון 190 לפקודת מס הכנסה בישראל, שמאפשר לכם להפקיד כספים בקופות גמל ולהנות מדמי ניהול אטרקטיביים יותר ועמלות מסחר נמוכות, לצד הטבות במיסוי במעמד משיכת הכספים.

מהם התנאים הבסיסיים שמאפשרים למשוך כספים מקופות גמל על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה? על כך במאמר הבא.

מהו תיקון 190 לפקודת מס הכנסה ומה מטרתו

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה שנכנסו לתוקפו במאי 2012, מאפשר לאנשים שברשותם סכומי כסף נזילים (כמו כספים היושבים בעו"ש, בתיקי ניירות ערך המנוהלים בבנק, בפק"מ וכן הלאה) להפקיד אותם בקופת גמל לחיסכון באופן עצמאי, ולהנות מכל התועלות שמציעות קופות גמל רגילות לחוסכים. בהתאם לתיקון 190, הכספים המופקדים ניתנים למשיכה לאחר גיל 60, באחד משני אופנים:

1. קצבה חודשית הפטורה ממס לכל החיים.

2. משיכה הונית חד פעמית – בתשלום מס נומילי בשיעור של 15% ממרכיב הרווח היחסי, במקום לשלם מס בשיעור של 25% מן הרווח הריאלי, כפי שמקובל במשיכת כספים מהשקעות בניירות ערך.

יתרה מכך, תיקון 190 מאפשר להוריש את כספי החסכון בקופת הגמל עם פטור מלא או חלקי ממס, בכפוך לגיל בו העמית נפטר.

אחת מן המטרות העיקריות בתקנה 190 היא לאפשר לחוסכים להגדיל את קצבת הזקנה שלהם ולהנות מפטור ממס רווחי הון במעמד משיכתם, על מנת שיוכלו לשמור על חוסן כלכלי גם בגיל פרישה.

מי יכול למשוך כספים מקופת גמל בהתאם לתיקון 190 ובאילו תנאים?

כאמור, קיימת אפשרות למשיכת הכספים שהופקדו לקופת גמל במסגרת תיקון 190, ישירות מן הקופה בכפוף לתשלום מס רווחי הון בגובה 15% מהרווח הנומינלי, לעומת תשלום מס רווחי הון בגובה 25% על הרווח הריאלי, הנהוג בערוצי ההשקעה האחרים.

עם זאת,  על פי תיקון 190, כדי שהחוסך יוכל למשוך את חסכונותיו מקופת הגמל שבבעלותו –
בין אם בתור סכום חד פעמי (מה שנקרא, היוון קצבה מוכרת) או בתור קצבת זקנה חודשית עם פטור מתשלום מס לכל החיים, עליו לעמוד בארבעת תנאי הסף שלהלן:

1. הסכומים הצבורים בקופת הגמל של העמית הופקדו לקופה מאוחר משנת 2012 (מועד כניסתו של תיקון 190 לתוקף).

2. גיל העמית הינו 60 ומעלה.

3. ברשות העמית 3 תלושי קצבה בגובה העולה על סכום הקצבה המזערית הנדרש על פי חוק. היינו, פנסיה מזערית על סך 4,525 שקלים לחודש (מעודכן לשנת 2020).

4. על העמית לחתום על הצהרה בנוגע לכספים שהפקיד בקופת הגמל שלו ועל עמידתו בתקרת ההפקדה המוגדרת על ידי מס הכנסה.

במידה והחוסך עומד בכל תנאי הסף הללו, הוא יוכל למשוך את הכספים שהפקיד בקופת הגמל במסגרת תיקון 190, מלבד סכום בסך 34,848 ש"ח (נכון למועד כתיבת מדריך זה), אשר מסומן בתור כספים יעודיים לקצבה מזכה. יתרת הסכום המצוי בקופת הגמל, ניתן למשיכה במסגרת היוון קצבה המזכה בפטור ממס או מחויב בתשלום מס שולי.

האם יש תנאי סף למשיכת כספים מקופת גמל לפי תיקון 190 במקרה של פטירת העמית?​

המוטבים בקופת הגמל של עמית שהלך לעולמו, אינם חייבים להיות היורשים החוקיים של העמית, אך עליהם לעמוד בתנאי הסף האחרים המוגדרים במסגרת החוק.

במקרה פטירה של העמית לפני הגיעו לגיל 75 – הכספים הצבורים בקופת הגמל לרבות הרווחים, יעברו למוטבים בקופה עם פטור מלא מתשלום מס.

במקרה של פטירת העמית לאחר גיל 75, יוכלו המוטבים למשוך את הכספים מקופת הגמל באחד משני אופנים לבחירתם:

1. משיכה חד פעמית – בתשלום של 15% מס כנגד הרווח הנומינלי (ממועד ההפקדה של בעל הקופה)

2. העברת הכספים לקופה משלמת על שם המוטבים – הפטורה ממס רווחי הון, לשם קבלת קצבת פנסיה עם פטור מתשלומי מס הכנסה.

מהן המגבלות על משיכת כספים מקופת גמל על פי תיקון 190 ?

כפי שהזכרנו קודם, הכספים המופקדים בקופת הגמל שלך אינם ניתנים למשיכה במלואם.
למעשה, במעמד הפקדת הכספים בקופת הגמל, הסכומים המופקדים מפוצלים לשניים:

1. כספי קצבה מוכרת, שניתן לקבלם בתור קצבת פנסיה הפטורה ממס.

2. כספי קצבה מזכה, שיש לשלם עבורה מס שולי.

הסיבה לכך שהיא שבעת ביצוע הפקדות עצמאיות לקופות הגמל, החוסך עשוי להיות זכאי להטבות מס, גם אם לא ניצל אותן. התקרה הקבועה בחוק להטבות המס בהפקדת כספים פרטיים נכון להיום עומדת על סכום של  34,848 ש"ח לשנה (מעודכן לשנת 2020). לפיכך, כאשר מבוצעות הפקדות לחיסכון פנסיוני באופן עצמאי, קופת הגמל כביכול מסמנת את הכספים המופקדים בתור כספי קצבה מזכה, שכנגדם מגיעה לעמית הטבת מס.

על מנת שניתן יהיה למשוך את הכספים הללו לצד יתר הכספים שהופקדו לקופת הגמל, על העמית החוסך להוכיח כי לא ניתנה לו הטבת מס במעמד הכספים, ולהפוך גם את סכומי הכסף הללו לכספי קצבה מוכרת.

כספים אשר יוכרו בתור כספי קצבה מוכרת, יהיו ניתנים למשיכה בכפוף לתשלום מס רווחי הון בשיעור מופחת על סך 15% מהרווח הנומינלי (לעומת 25% כמקובל באפיקי חסכון חלופיים).

אם הכספים ישארו בקופה על תקן כספי קצבה מזכה, משיכתם תתאפשר במסגרת היוון קצבה מזכה על פי שיעור המס השולי שחל על העמית (על הסכום המלא ולא רק כנגד הרווחים בלבד).

לצורך העניין – במידה ועמית הפקיד לקופת גמל לחסכון סכום של 250 אלף ש"ח על פי תיקון 190, 34,848 השקלים הראשונים מתוכם יחשבו ככספי קצבה מזכה ו – 215,152 ש"ח הנותרים, יחשבו ככספי קצבה מוכרת, שיהיו זמינים למשיכה מקופת הגמל על פי תיקון 190, כאשר ימלאו לחוסך 60, בכפוף לאישור קבלת קצבת פנסיה מינימלית בסך 4,525 ש"ח.

היה והחוסך יבצע הפקדות נוספות לקופת הגמל שלו בשנה שלאחר מכן, חלוקת הכספים הנ"ל תבוצע מחדש (בהתאם לתקרת ההפקדה המותרת בחוק באותה השנה), כאשר חלק חד מהסכום יוגדר בתור כספי קצבה מזכה ויתרת הסכום – בתור כספי קצבה מוכרת.

האם יש דרך לעקוף את תקרת הטבות המס לפי תיקון 190?

אין דרך לעקוף את תקרת ההפקדות לקרנות השתלמות המזכה בהטבת מס, אך ישנן מספר פעולות שחוסכים יכולים לעשות בקשר ל – 34,848 ש"ח שמוקצים לקצבה מזכה בקופת הגמל שלהם, במעמד ההפקדה: האפשרות הראשונה הינה להשאיר את הסכום הצבור בקופת הגמל.

באופן זה, במקרה פטירה של העמית, הכספים יוכלו לעבור למוטבים. החלופה השנייה, הינה לנייד את הכספים למכשיר הקצבתי ממנו מופרשת קצבת הפנסיה שלהם, כדי שכספים אלו יתווספו אל פנסיית הזקנה שלהם (ניוד כזה יכול להיות בעייתי כאשר מדובר בקרנות פנסיה ותיקות, פנסיה תקציבית או פוליסות ביטוח ישנות).

אפשרות שלישית, היא למשוך את הכספים בהליך של היוון קצבה מזכה בתשלום מס שולי עם אישור מרשויות המס, על ידי הגשת טופס 161 ד' בגיל פרישה. האפשרות האחרונה העומדת לרשות החוסכים, היא לפנות למס הכנסה כדי לקבל אישור על אי זכאות להטבת מס כנגד ההפקדות ולהפוך את הסכומים הצבורים בקופת הגמל לכספי קצבה מוכרת.

כיצד מתבצע הליך משיכת כספים מקופת גמל על פי תיקון 190?

אם ברצונכם לבצע משיכה של הכספים הצבורים בקופת הגמל שלכם בהתאם לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה, יהיה עליכם להגיש טופס של בקשת משיכה, ובמקביל, להעביר למנהל קופת הגמל שלכם צילום תעודת זהות לטובת אימות זהותכם, לרבות 3 תלושים מקצבת הפנסיה שמופרשת לכם מדי חודש, כדי להוכיח שאתם מקבלים קצבת פנסיה מזערית בסכום של 4,525 ש"ח או יותר, על פי הדרוש בחוק במועד הגשת בקשת המשיכה.

כספי החסכון מועברים לחשבון העו"ש של העמית בחלוף 4 ימי עסקים לכל היותר, ממועד הגשת הבקשה למשיכת הכספים מקופת הגמל.

בשורה התחתונה – תיקון 190: לאילו אנשים זה משתלם?

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מציע פתח להשקעות אטרקטיביות מאוד, עבור אנשים שגילם קרוב ל-60, המחזיקים סכומי כסף נזילים באמתחתם ומקבלים קצבת פנסיה מזערית בכפוף לשעורים הקבועים בחוק ומתעדכנים על בסיס שנתי.

הודות לתיקון 190, קופות הגמל מציעות כיום מענה משתלם מאוד לקהל החוסכים בגילאי 60 ומעלה, עם שלל יתרונות כמו דמי ניהול אטרקטיביים, הקלות מס (מס רווח הון בשיעור של 15% מהרווח הנומינלי במקום 25%) במשיכת הכספים כסכום הוני במשיכה חד פעמית (בכפוף לקיום פנסיה מינימלית בקופה), ופטור מלא ממס רווח הון במשיכת הכספים כקצבת זקנה.

היתרון המשמעותי הנוסף שמציעות קופות גמל לחסכון לקהל החוסכים, הוא יכולת ההורשה, היינו, האפשרות להגדיר בקופת הגמל מוטבים, שבמידה והעמית ילך לעולמו לפני הגיעו לגיל 75, יהיו זכאים לקבל פטור ממס רווחי הון על כל הרווחים בקופת הגמל.

גם במקרה פטירה של העמית לאחר גיל 75, תיקון 190 מאפשר למוטבים לבחור בין אפשרות לקבל את הכספים הצבורים בקופת הגמל בתור קצבה עם פטור ממס רווחי הון, או למשוך את הכספים מקופת הגמל, בתשלום של מס רווחי הון בשיעור מופחת של 15% בלבד על הרווח הנומינלי.

תיקון 190: רק לבני 60?

למעשה, תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, נותן מענה מועיל גם עבור עובדים שכירים בישראל, שהכנסתם גבוהה לפחות פי 2 מן השכר הממוצע במשק, אשר זקוקים למכשירי חיסכון משלימים לחיסכון הפנסיוני, מעצם חריגתם מתקרת ההפקדה המזכה בהטבות מס על פי חוק.

לא זאת בלבד שדמי הניהול בקופות הגמל סבירים ביחס למכשירי החסכון הפנסיוני האחרים, אלא שבמסגרת תיקון 190, ניתן לנייד את הכספים הצבורים בקופת גמל בין קופות גמל שונות ובין מסלולי השקעה שונים ומגוונים (החל ממסלולי השקעה סולידיים ועד למסלולי השקעה עם חשיפה גבוהה למניות), מבלי שאלו יחשבו כאירוע מס המחייב בתשלום מס רווחי הון.

תיקון 190 – למי זה פחות מתאים?

למרות היתרונות הרבים והמשמעותיים שהפקדת כספים לקופות גמל מציעה בעקבות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, יש לקחת בחשבון שכדאיותה של ההשקעה פוחתת ככל שסכום ההשקעה קטן יותר.

אף שלא בכל בתי ההשקעות מוגדר סכום הפקדה מינימלי להפקדה בקופות גמל, לרוב לא משתלם לחוסך לבצע הפקדה בסכומי כסף נמוכים בהתחשב בעובדה והסכום הראשוני שיפקידו ממילא מוקצה לחשבון קופת גמל שמייעד את הכספים לרובד קצבה מזכה, שניתנת למשיכה רק בהתאם להוראות המשיכה של כספי קצבה מזכה או במסגרת הליך של היוון קצבה מזכה, המצריך קבלת אישור מפקיד שומה במס הכנסה.

בנוסף לכך, חוסכים שהשמירה על נזילות הכספים חשובה להם – צריכים להיות מודעים לכך שהכספים שיפקידו בקופת גמל לחיסכון לא יהיו זמינים למשיכה לפני שיגיעו לגיל 60 ויתחילו לקבל קצבת פנסיה מינימלית.

לתשומת לבכם: אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני בידי בעל רישיון של יועץ או משווק פנסיוני מקצועי על פי הדין, ובהתאם לנתונים ולצרכיו האישיים של כל אדם. התוכן במאמר זה מובא לידע כללי וכחומר רקע בלבד, ואינו נועד לספק מידע ממצה בתחום הפנסיה, ההשקעות ו / או המיסים.

יתרה מכך, אין האמור מחליף את הוראות הרגולציה בנושאים הנוגעים לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה. במקרה של סתירה בין המידע המובא לעיל ובין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.

שתף ב- Facebook
שתף ב- Twitter
שתף ב- WhatsApp
שתף ב- Email
תוכן עניינים
מידע נוסף