מהי קצבה מוכרת ומה הקשר שלה לתיקון 190

בפקודת מס הכנסה קיימת הבחנה בין שני סוגים של קצבאות: קצבה מוכרת וקצבה מזכה. ההבדל העיקרי בין השתיים הינו שהקצבה המזכה חייבת בתשלום מס חלקי, בעוד שהקצבה המוכרת זכאית לפטור מלא ממס. אילו מכספי הפנסיה נחשבים לקצבה מוכרת הפטורה לחלוטין ממס, ומה הקשר בין קצבה מוכרת לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה? על כל אלו נסביר בהרחבה במאמר הבא.

 

מה זה קצבה מוכרת?

על פי סעיף 9 (א) לפקודת מס הכנסה, קצבה מוכרת מוגדרת בתור: "חלק מקצבה המשולמת על ידי קופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה, הנובע מתשלומים פטורים". כלומר, הקצבה המוכרת היא קצבה אשר משולמת מהכספים שהופקדו בקופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.

הקצבה המוכרת פטורה לחלוטין ממס במועד משיכת הכספים, היות ומסכומי הכסף המופקדים במכשירים פנסיוניים מנוכה מס כבר בעת ביצוע ההפקדות, ואין הגיון בגביית כפל מס עבור אותם הסכומים. באופן זה, גמלאי המעוניין למשוך את כספי התגמולים או הפיצויים שמעסיקו הפקיד לחיסכון הפנסיוני שלו במהלך שנות עבודתו (סכומים שהפקיד המעסיק לרכיב התגמולים, נזקפו להכנסת העובד וחוייבו בתשלום מס הכנסה – על פי סעיף 3 – ה' 3 לפקודת מס הכנסה), יהיה פטור מהצורך לשלם מס נוסף כנגדם אם יבקש למשוך אותם בתור קצבה.

גם מקבל קצבה אשר הפקיד כספים באופן עצמאי או מהנטו שלו (הפקדות עובד במעמד עצמאי שלא העניקו לו הטבות מס – על פי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה), ולא קיבל הטבת מס כנגדם בעת הפקדתם, לא ימוסה במעמד משיכת הכספים כקצבת פנסיה.

 

אילו כספים נחשבים כקצבה מוכרת ובמה הם נבדלים מכספי הקצבה המזכה?

תשלומי הפנסיה שאנו מקבלים עם צאתנו לגמלאות, הם באופן עקרוני כספים החייבים במס, אך לא כולם. כפי שציינו, מס הכנסה מבדיל בין 2 סוגים של קצבאות: קצבה מוכרת וקצבה מזכה. קצבה מוכרת היא קצבה שניתן עליה פטור מלא ממס, כאשר קצבת הפנסיה אשר משולמת מתוך הקצבה המזכה, חייבת בתשלום מס חלקי.

קצבה מזכה היא כאמור קצבה אשר נגזרת מקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים של החוסך, או לחילופין מהפנסיה התקציבית (תשלומי המעסיק) המשולמת לו על ידי החברה בה הוא הועסק לאורך שנות עבודתו. את הקצבה המזכה זכאי החוסך לקבל כבר בהגיעו לגיל 60, אולם האפשרות לנצל את הפטור החלקי ממס בגין קצבה זו תהפוך זמינה לגמלאי רק במידה ויבחר לממש את הכספים בגיל הפרישה הקבוע בחוק (גיל 67 לגברים ו – 62 לנשים, נכון לשנת 2020). 

קצבה מוכרת, לעומת זאת, היא קצבה הפטורה לחלוטין מתשלום מס. זאת היות ולמעשה כבר נוכה מס בגין הכספים שהופרשו למכשירי החיסכון הפנסיוני הללו בעת ביצוע ההפקדות. לכן כספים אלו יהיו פטורים ממס במועד הפדיון, החל מגיל 60.

 

מהו תיקון 190 לפקודת מס הכנסה ואיך הוא רלוונטי לעניין הקצבה המוכרת?

עד לפני שנים ספורות, אנשים רבים בישראל חסכו כספים לקראת גיל היציאה לגמלאות בערוצי חיסכון כמו קרנות נאמנות ופקדונות בנקאיים. אולם בשנת 2012 הסתמן שינוי בשוק מוצרי החיסכון לטווח הבינוני ארוך, כאשר תיקון 190 לפקודת מס הכנסה או בשמו המלא: "החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מספר 190 והוראת שעה), התשע"ב – 2012", נכנס לתוקף.

תיקון 190 כלל כמה שינויים חשובים הנוגעים לתחום החיסכון לגיל פרישה והיבטי המיסוי הנוגעים לו, כשהמרכזי שבהם הינו האפשרות שניתנה לחוסכים מעל גיל 60 להפקיד את כספיהם הנזילים לקופות גמל וליהנות מדמי ניהול מוזלים ושלל הטבות מס אטרקטיביות במועד משיכת הכספים.

לענייננו, כאשר תיקון 190 נחקק בשנת 2012, הוא כלל עדכון להגדרת הקצבה המוכרת ומקורות התשלומים הפטורים, כאשר החידוש בתיקון 190 לפקודת מס הכנסה, טמון בעובדה שהוא מאפשר לפורשים המעוניינים בכך, להפוך את כספי החיסכון שלהם לקצבה מוכרת הניתנת למשיכה עם פטור מלא ממס.

החל משנת 2017 התווספו 2 מקורות תשלומים נוספים מהם נגזרת הקצבה המוכרת, והם: קופות גמל להשקעה והפקדות המעביד לרכיב הפיצויים החורגות מהתקרה. עם זאת, מן הראוי להזכיר כי הקצבה המוכרת אינה קיימת בקרנות פנסיה ותיקות ובפנסיה תקציבית.

 

כיצד השפיע תיקון 190 לפקודת מס הכנסה על הקצבה המוכרת?

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה הוביל להגדלת תקרת הפטור במשיכה הונית של הקצבה: אם לפני שתיקון 190 נכנס לתוקף, נאלץ הפורש לבחור במועד פרישתו אם יעדיף לקבל הטבת מס בגין הקצבה המוכרת או הקצבה המזכה, הרי שנכון להיום תודות לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה, הטבות המס חלות הן על הקצבה המזכה והן על הקצבה המוכרת במרבית אפיקי החיסכון הפנסיוניים.

כלומר, חוסכים שבחרו להשקיע את כספיהם הנזילים בקופות גמל על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, על מנת שיוכלו לפדות אותם בעתיד במשיכה חד פעמית (משיכה הונית), יכולים לבחור כעת למשוך אותם כקצבת פנסיה – היינו, להסב את כספי החיסכון העצמאי שלהם לקצבה מוכרת, על מנת ליהנות מפטור מלא ממס הכנסה ומס רווחי הון במועד משיכת הכספים.

 

האם ניתן פטור ממס גם בהיוון קצבה מוכרת לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה?

כספי חיסכון הנחשבים כקצבה מוכרת, ניתנים למשיכה הונית כסכום חד פעמי (היוון קצבה), בכפוף לתשלום מס רווח הון בשיעור מופחת של 15% מהרווח הנומינלי – רווח ברוטו שאינו תלוי מדד (לעומת 25% מן הרווח הריאלי – רווח נטו בקיזוז המדד, כמקובל באפיקי חיסכון חלופיים). כספי הקצבה המוכרת ניתנים למשיכה בתנאים אלו רק לאחר שהחוסך הגיע לגיל 60, ובכפוף להצגת הוכחות לקבלת 3 תשלומים לפחות של קצבת פנסיה מינימלית בסך 4,525 ש"ח לחודש לכל הפחות (נכון לשנת 2020).

בנוסף, ידרש העמית לחתום על הצהרה בנוגע לכספים שהופקדו בקופת הגמל שלו ועל עמידתו בתקרת ההפקדה המוגדרת על ידי מס הכנסה. במידה והחוסך עומד בכל תנאי הסף הללו, הוא יוכל למשוך את הכספים שהפקיד בקופת הגמל במסגרת תיקון 190, מלבד סכום בסך 34,848 ש"ח (נכון למועד כתיבת מדריך זה), אשר מסומן בתור כספים יעודיים לקצבה מזכה. יתרת הסכום המצוי בקופת הגמל, ניתן למשיכה במסגרת היוון קצבה המזכה בפטור ממס או מחויב בתשלום מס שולי.

 

בשורה התחתונה: כיצד אוכל לייצר לעצמי קצבה מוכרת על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה?

קצבה מוכרת מוגדרת בתור קצבה הנוצרת מתשלומים פטורים ממס אותם הפרישו לאורך השנים העובד ומעבידו לחיסכון הפנסיוני. אחד מן היעדים של תיקון 190 לפקודת מס הכנסה שנחקק בשנת 2012, היה להסדיר ולעדכן את ההגדרה של מקורות הקצבה המוכרת. כלומר, להגדיר מהם אותם הכספים שלא קיבלנו עבורם הטבת מס במעמד ההפקדה ולכן יהיו פטורים ממס במועד תשלום קצבת הפנסיה (לאחר גיל 60).

בהתאם לחקיקה החדשה בתיקון 190, גם הפקדות עצמאיות לקופות גמל שלא ניתנה בגינן הטבת מס, מעל לסכום של 34,848 ש"ח בשנה (נכון לשנת 2020), נחשבות כיום כקצבה מוכרת. עם זאת, אף שניתן למשוך את ההפקדות הללו בתור קצבה מוכרת שניתן עבורה פטור מלא ממס, בפועל רוב הפורשים בוחרים לבצע משיכה הונית חד פעמית של מלוא הסכום, ולשלם מס רווח הון בסך 15 אחוז מן הרווח הנומינלי בקופה.

לתשומת לבכם: התוכן במאמר זה מובא לידיעה כללית וכחומר רקע בלבד, ואינו נועד לספק מידע ממצה בתחום הפנסיה, ההשקעות ו / או המיסים. אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני בידי בעל רישיון של יועץ / משווק פנסיוני מקצועי על פי הדין, ובהתאם לנתונים ולצרכיו האישיים של כל אדם.

יתרה מכך, אין האמור מחליף את הוראות הרגולציה בנושאים הנוגעים לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה. במקרה של סתירה בין המידע המובא לעיל ובין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.

מומחי תיקון 190

חשבת למשוך את כספי הפנסיה? אל תעשה/י זאת בפזיזות! כנראה שתוכל/י למשוך ולא לשלם מס. כדי לקבל פרטים נוספים ניתן להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.